Kallelse till extra föreningsmöte

|

Medlemmarna i Eke Golf rf kallas till extra föreningsmöte som hålls 13.2.2019 kl 18.00 i klubbhuset.

Föredragningslista

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. Mötets laglighet och beslutfördhet

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Beslutsärende: K. Jousmaa Oy:s offert gällande köp av föreningens samtliga 80 st aktier i Ab Eke Golf Oy.
Föreningens styrelse förordar en försäljning av aktierna. Närmare utredningpresenteras på mötet

6. Mötets avslutande

 

Ekenäs, 31.1.2019

Eke Golf rf / Styrelsen