Valmöteskallelse - 13.11.2019 kl. 18.00

|

 

Medlemmarna i Eke Golf rf kallas till valmöte, som enligt stadgarna skall hållas i oktober eller november. Styrelsen har beslutat att valmötet hålls den 13.11.2019 kl. 18.00 i klubbhuset.

Föredragningslista

⦁ Mötet öppnas
⦁ Val av mötesordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och vid behov två rösträknare
⦁ Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
⦁ Föredragningslistan för mötet godkänns
⦁ Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för 2020 fastställs
⦁ Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar i stället för de som är i tur att avgå
⦁ Val av en revisor eller två revisorer och hens/deras suppleanter
⦁ Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
⦁ Stadgeändring
⦁ Mötet avslutas

Ekenäs 30.10.2019

EkeGolf r.f.
Styrelsen