Kallelse till valmöte 30.11.2022 kl. 17

VALMÖTESKALLELSE   

   

Medlemmarna i Eke Golf rf kallas till valmöte, som enligt stadgarna skall hållas i oktober eller november.

Styrelsen har beslutat att valmötet hålls den 30.11.2022 kl. 17.00 i klubbhuset.

 

Föredragningslista

 

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och vid behov två rösträknare

3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. Föredragningslistan för mötet godkänns

5. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för 2023

fastställs

6. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar i stället för de som är i tur att avgå

7. Val av en revisor eller två revisorer och hens/deras suppleanter

8. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

9. Mötet avslutas

 

Ekenäs 18.11.2022

Eke Golf rf

Styrelsen